Paryska 232A | Skarżysko-Kamienna +48 663 01 55 99 kontakt@skarzysko24.pl
Teraz
13°C
|
Jutro
12.57°C | 21.61°C

Porady prawne

Pan Witold: Niedawno założyłem działalność gospodarczą – prowadzę niewielki zakład remontowy. Do tej pory nie miałem problemów z uzyskiwaniem zapłaty za swoje usługi, jednak  jeden z klientów zwleka z zapłatą za wykonany remont już od kilku miesięcy. Nie odpowiada na moje telefony, nie odbiera pism, w których wzywam go do zapłaty, choć wiem na pewno, że mieszka pod tym adresem. Zalega mi z zapłatą około 4.500,00 zł za usługę, mam na tę kwotę rachunek, który klientowi przedstawiłem a on się pod nim podpisał. Co mogę zrobić w takiej sytuacji? Czy jej prowadzenie sprawy w sądzie będzie w tym przypadku kosztowne?

Panie Witoldzie,

W przypadku roszczeń pieniężnych, gdy okoliczności uzasadniające dochodzone żądanie są uzasadnione rachunkiem zaakceptowanym przez dłużnika, właściwym będzie wystąpienie do sądu z pozwem o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym. W związku z tym, iż dochodzona przez Pana kwota nie przekracza sumy 10.000,00 zł, właściwym dla prowadzonego postępowania będzie tryb uproszczony, co oznacza, że pozew powinien Pan złożyć na urzędowym formularzu. Do tak sporządzonego pozwu należy dołączyć dowód w postaci wskazanego przez Pana zaakceptowanego rachunku oraz odpis pozwu i załączników.

Sąd, wydając nakaz zapłaty, orzeka, że pozwany ma w ciągu dwóch tygodni od dnia doręczenia nakazu zaspokoić roszczenie w całości wraz z kosztami albo wnieść w tym terminie zarzuty. Jeśli pozwany we wskazanym terminie nie wniesie do sądu skutecznie zarzutów, nakaz uzyskuje skutki prawomocnego wyroku.

W przypadku, gdyby pozwany wniósł w wyznaczonym terminie zarzuty, przewodniczący wyznaczy rozprawę i rozpozna sprawę we właściwym trybie. Po przeprowadzeniu rozprawy, sąd wyda wyrok, w którym nakaz zapłaty utrzyma w mocy w całości lub w części albo też uchyli nakaz i pozew odrzuci lub umorzy postępowanie, zależnie od zasadności wniesionych przez pozwanego zarzutów.

Opłata od pozwu w postępowaniu uproszczonym dla roszczeń o wartości ponad 2.000,00 zł do 5.000,00 zł wynosi 100 zł. Jednak w przypadku wniesienia pozwu w postępowaniu nakazowym, powód obowiązany jest uiścić jedynie 1/4 część opłaty, przy czym nie mniej niż 30 zł. W związku z tym, w opisanym przez Pana przypadku, przy wnoszeniu pozwu będzie Pan musiał uiścić taką właśnie opłatę. Przy wydaniu nakazu zapłaty Sąd zasądzi od pozwanego na Pana rzecz zwrot tej kwoty. Jeśli pozwany zdecyduje się wnieść zarzuty od nakazu zapłaty, będzie obowiązany uiścić pozostałe 3/4 opłaty, a o ostatecznym rozstrzygnięciu co do obowiązku poniesienia kosztów procesu rozstrzygnie sąd w orzeczeniu końcowym.

Postawa prawna: art. 505(1), art. 485§1 pkt 2, art. 491§1, 495§1, 496 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. 1964 nr 43 poz. 296 z późn. zm.), art. 28, art. 19 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. 2005 nr 167 poz. 1398)

Dzięki współpracy portalu skarzysko24.pl z Kancelarią Radcy Prawnego Andrzeja Krajewskiego - IURIS PRUDENTIA (ul. Powstańców Warszawy 8), czytelnicy naszego portalu mogą przesyłać (pod adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) pytania dot.interpretacji przepisów, prośby o porady prawne itp.. Odpowiedzi na te pytania (oczywiście bez podawania danych personalnych pytającego) będą publikowane w portalu skarzysko24.pl.

{fcomment}

Pani Maria: W dniu 10 września 2012 r. kupiłam w  zakładzie stolarskim komplet mebli do jadalni za 18 000 zł. Sprzedawca zgodził się na rozłożenie tej ceny na 12 miesięcznych rat po 1 500 zł. Sporządziliśmy pisemną umowę sprzedaży na raty. Niestety, z powodu przejściowych problemów finansowych, nie udało mi się uregulować dwóch kolejnych rat. Z tego powodu otrzymałam ostatnio od sprzedawcy pisemne wezwanie do natychmiastowego zapłacenia wszystkich pozostałych rat. Czy sprzedawca ma prawo domagać się ode mnie takiej zapłaty?

Pani Mario,

Sprzedawca ma prawo domagać się takiej zapłaty, jeżeli na piśmie przy zawarciu umowy zostało uczynione zastrzeżenie natychmiastowej wymagalności nieuiszczonej ceny na wypadek uchybienia terminom poszczególnych rat, a kupujący jest w zwłoce z zapłatą co najmniej dwóch rat, łączna zaś suma zaległych rat przewyższa jedną piątą część umówionej ceny.

Łączna kwota niezapłaconych przez Panią rat wynosi 3 000 zł, która to suma nie przekracza jednej piątej ustalonej przez Państwa ceny. W związku z tym, chociaż pozostaje Pani w zwłoce z zapłatą dwóch rat, sprzedawca nie może domagać się zapłaty pozostałej części nieuiszczonej ceny, ponieważ jedynie łączne wystąpienie cytowanych wyżej przesłanek uprawniałoby go do wystąpienia z takim żądaniem.

(Podstawa prawna: art. 586 §1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm.)

Dzięki współpracy portalu skarzysko24.pl z Kancelarią Radcy Prawnego Andrzeja Krajewskiego - IURIS PRUDENTIA (ul. Powstańców Warszawy 8), czytelnicy naszego portalu mogą przesyłać (pod adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) pytania dot.interpretacji przepisów, prośby o porady prawne itp.. Odpowiedzi na te pytania (oczywiście bez podawania danych personalnych pytającego) będą publikowane w portalu skarzysko24.pl.

{fcomment}

.Pan Jarosław: Od stycznia 2007 r. pracuję w warsztacie samochodowym jako mechanik.Mam umowę o pracę na czas nieokreślony. W lutym i marcu tego roku, w związku z remontem mieszkania, wykorzystałem cały urlop za 2013 r. Ostatnio dostałem propozycję nowej pracy w innej firmie, na lepszym stanowisku i planuję odejść z obecnej pracy. Zastanawiam się jedynie, czy w związku z tym, że wykorzystałem już cały urlop za ten rok, nie będę musiał zwracać pracodawcy jakichś pieniędzy za to, że wykorzystałem więcej urlopu niż mi przysługuje za czas przepracowany u niego w tym roku? A co z urlopem w nowej firmir?, Czy będzie mi przysługiwał nowy urlop?

Panie Jarosławie,Regulacje kodeksu pracy zasadniczo zmierzają do realizacji zasady, zgodnie z którą wymiar urlopu powinien odpowiadać okresowi czasu rzeczywiście przepracowanego. Urzeczywistnieniu takiej reguły służy także instytucja tzw. urlopu proporcjonalnego, która ma zastosowanie w sytuacji, gdy w trakcie roku kalendarzowego ustaje stosunek pracy z pracownikiem uprawnionym do urlopu wypoczynkowego. Pracownikowi temu, u dotychczasowego pracodawcy przysługuje urlop w wymiarze proporcjonalnym do okresu przepracowanego u tego pracodawcy w danym roku, chyba że przed ustaniem tego zatrudnienia pracownik wykorzystał urlop w przysługującym mu lub w wyższym wymiarze. Zgodnie z tą regulacją, zasadniczo powinien Panu przysługiwać u obecnego pracodawcy urlop w wymiarze proporcjonalnym do okresu przepracowanego, jednak w sytuacji, gdy przed rozwiązaniem stosunku pracy wykorzystał Pan urlop w wyższym wymiarze, nie ma Pan obowiązku uiszczania pracodawcy żadnego ekwiwalentu pieniężnego ani innej rekompensaty za urlop wykorzystany.    

W przypadku, gdy po rozwiązaniu stosunku pracy pracownik w tym samym roku kalendarzowym podejmie zatrudnienie u innego pracodawcy, należy mu się urlop w wymiarze bądź to proporcjonalnym do okresu pozostałego do końca danego roku kalendarzowego - w razie zatrudnienia na czas nie krótszy niż do końca roku, bądź też proporcjonalnym do okresu zatrudnienia w danym roku kalendarzowym - w razie zatrudnienia na czas krótszy niż do końca roku. Jeżeli jednak jeszcze przed ustaniem stosunku pracy pracownik wykorzystał urlop w wymiarze wyższym, niż wymiar przysługujący proporcjonalnie do okresu zatrudnienia u dotychczasowego pracodawcy, u kolejnego pracodawcy przysługuje mu urlop w wymiarze odpowiednio niższym. Oznacza to zatem, że skoro wykorzystał Pan u dotychczasowego pracodawcy cały wymiar urlopu za obecny rok kalendarzowy, u kolejnego pracodawcy nie uzyska Pan prawa do urlopu wypoczynkowego w tym roku kalendarzowym.

(Podstawa prawna: art. 1551 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, Dz.U. 1974 Nr 24, poz. 141 z późn. zm.)

Dzięki współpracy portalu skarzysko24.pl z Kancelarią Radcy Prawnego Andrzeja Krajewskiego - IURIS PRUDENTIA (ul. Powstańców Warszawy 8), czytelnicy naszego portalu mogą przesyłać (pod adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) pytania dot.interpretacji przepisów, prośby o porady prawne itp.. Odpowiedzi na te pytania (oczywiście bez podawania danych personalnych pytającego) będą publikowane w portalu skarzysko24.pl.

{fcomment}

.Pan Adam:  Od wielu lat pracuję w firmie budowlanej na umowę o pracę na czasnieokreślony. Kilkanaście dni temu firma ogłosiła upadłość. Większość pracowników, podobnie jak ja otrzymało jednomiesięczny okres wypowiedzenia .Czy pracodawca miał prawo skrócić mi okres wypowiedzenia z trzech miesięcy tylko do jednego ?

Panie Adamie, pracodawca, który ogłosił upadłość  może skrócić okres wypowiedzenia z trzech do maksymalnie jednego miesiąca. W przedstawionym przez Pana przypadku przysługuje Panu jednak odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za pozostałą część okresu wypowiedzenia. Informuje jednocześnie, że okres za który przysługuje Panu odszkodowanie wlicza się do okresu zatrudnienia w przypadku pozostawania w tym czasie bez zatrudnienia.

Podstawa prawna : art. 361 kodeksu pracy (tekst. jedn. Dz. U. 1998 nr 21 poz. 94 z późn.  zm.

Dzięki współpracy portalu skarzysko24.pl z Kancelarią Radcy Prawnego Andrzeja Krajewskiego - IURIS PRUDENTIA (ul. Powstańców Warszawy 8), czytelnicy naszego portalu mogą przesyłać (pod adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) pytania dot.interpretacji przepisów, prośby o porady prawne itp.. Odpowiedzi na te pytania (oczywiście bez podawania danych personalnych pytającego) będą publikowane w portalu skarzysko24.pl.

{fcomment}

.Pani Izabela : Czy to prawda że pracodawca ma obowiązek zwrócić mi koszty związane z urlopem jeżeli  mnie z niego odwołał z związku z ważnymi sprawami dotyczącymi firmy ?

Pani Izo, pracodawca jest obowiązany zwrócić wszelkie koszty poniesione przez Panią, a pozostające w bezpośrednim związku z odwołaniem Pani z urlopu. Jeżeli  w związku z tym nie będzie w stanie Pani odzyskać  uiszczonej wcześniej  zapłaty za pobyt w ośrodku wczasowym, agroturystycznym czy w hotelu, można zwrócić  się  do pracodawcy o  ich zwrot,  przy czym koszty te powinny być udokumentowane przez Panią.

Warto zaznaczyć,  iż koszty podróży powrotnej z miejsca pobytu w czasie urlopu do miejsca pracy również muszą być przez pracownika odpowiednio udokumentowane. W przeciwnym wypadku pracodawca zwróci koszty według norm obowiązujących dla podróży służbowych. Nie podlega zwrotowi na podstawie art. 167 § 2 kodeksu pracy nieuzyskane wynagrodzenie z tytułu podjęcia przez pracownika dodatkowego zatrudnienia w czasie przebywanie na urlopie wypoczynkowym. Podstawa prawna : art. 167 kodeksu pracy (tekst. jedn. Dz. U. 1998 nr 21 poz. 94 z późn.  zm. )

Dzięki współpracy portalu skarzysko24.pl z Kancelarią Radcy Prawnego Andrzeja Krajewskiego - IURIS PRUDENTIA (ul. Powstańców Warszawy 8), czytelnicy naszego portalu mogą przesyłać (pod adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) pytania dot.interpretacji przepisów, prośby o porady prawne itp.. Odpowiedzi na te pytania (oczywiście bez podawania danych personalnych pytającego) będą publikowane w portalu skarzysko24.pl.

{fcomment}

Strona 1 z 3

Informacje praktyczne
Redakcja
ul. Paryska 232A/3
26-110 Skarżysko-Kamienna
+48 663 01 55 99
+48 508 12 72 16
kontakt@skarzysko24.pl
Nota prawna

Wydawca portalu skarzysko24.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy i postów zamieszczanych przez użytkowników portalu. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.

Logowanie