22.11.2019 Ostatnia aktualizacja 09:05, 22.11.2019

Do 22.11 Konkurs plastyczny i fotograficzny: "Powiat skarżyski - moja Mała Ojczyzna"

Autor:
MB
Opublikowano: 22 Wrz 2019
Oceń:
5 1 1 1 1 1
Kategoria:
Zaproszenia


Regulamin
konkursów: plastycznego i fotograficznego
"Powiat skarżyski - moja Mała Ojczyzna"

Celem Konkursów jest:

- rozwijanie umiejętności i zainteresowań mieszkańców powiatu skarżyskiego,
- zainteresowanie mieszkańców powiatu skarżyskiego historią lokalną,
- promocja walorów przyrodniczych powiatu skarżyskiego,
- promocja dorobku poprzednich pokoleń,
- umożliwienie mieszkańcom powiatu skarżyskiego włączenie w obchody 20. rocznicy utworzenia powiatu, poprzez umożliwienie im aktywnego działania we współtworzeniu kulturalnych związanych z ww. jubileuszem oraz łączenia tej aktywności ze zdobywaniem wiedzy w sferze działań obywatelskich,
- pielęgnowanie tożsamości lokalnej - promowanie rodzimych: historii i tradycji,
- zwiększenie zaangażowania mieszkańców powiatu skarżyskiego w działania na rzecz promocji kultury,
- rozwój kompetencji społecznych i obywatelskich oraz inwencji i kreatywności obywateli, a także integracja społeczności lokalnej powiatu skarżyskiego.

1. Organizatorem Konkursów jest Stowarzyszenie Inicjatywa Lokalna.

2. Konkursy organizowane są w ramach projektu 20 lat wspólnoty powiatu skarżyskiego - naszej wspólnoty, współfinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.

3. Konkursy skierowane są do mieszkańców powiatu skarżyskiego, odbędą się w następujących kategoriach wiekowych:

- Konkurs plastyczny:
Kategoria I – do 12 lat
Kategoria II – od 13 do 19 lat
Kategoria III– otwarta / pozostali uczestnicy

- Konkurs fotograficzny:
Kategoria I – do lat 19
Kategoria II - otwarta / pozostali uczestnicy

4. Uczestnictwo w Konkursach jest nieodpłatne.

5. Przedmiotem Konkursów jest przygotowanie (w zależności od wybranego przez Uczestnika typu Konkursu) pracy plastycznej lub/i fotografii, będących interpretacją/nawiązaniem do tytułu Konkursów, tj: Powiat skarżyski – moja Mała Ojczyzna.

6. W zależności od wybranego przez Uczestnika typu Konkursu praca konkursowa ma być:

- w przypadku Konkursu plastycznego: pracą plastyczną wykonaną w dowolnej technice,
- w przypadku Konkursu fotograficznego: fotografią.

7. Prace przekazane na Konkursy muszą być pracami własnymi, wcześniej nieopublikowanymi.

8. Każdy z uczestników może przekazać następującą ilość prac:

- w przypadku Konkursu plastycznego: jedną,
- w przypadku Konkursu fotograficznego: trzy.

Uczestnik może złożyć swoje prace również wyłącznie w jednym - wybranym przez siebie - typie Konkursu.

9. W Konkursach można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest dokonywanie zgłoszeń w imieniu osób trzecich (nie dotyczy osób niepełnoletnich - w imieniu których zgłoszenia dokonują rodzice/opiekunowie lub osoby przez nich upoważnione).

10. Zgłoszenie pracy przez Uczestnika polega na:

- w przypadku Konkursu plastycznego: złożeniu opisanej pracy plastycznej (opis powinien zawierać: tytuł pracy, imię i nazwisko autora, wiek autora, telefon kontaktowy - w przypadku osób niepełnoletnich numer telefonu opiekuna, adres) w biurze konkursu,
- w przypadku Konkursu fotograficznego: złożeniu opisanej pracy, tj,. wydruku zdjęcia/ zdjęć + płyty z wersją elektroniczną zdjęć (opis powinien zawierać: tytuły prac, imię i nazwisko autora, wiek autora, telefon kontaktowy - w przypadku osób niepełnoletnich numer telefonu opiekuna, adres) w biurze konkursu.

11. Prace niepodpisane, anonimowe nie będą zakwalifikowane do Konkursu / Konkursów.

12. Prace należy składać do dnia 22 listopada 2019 roku w biurze konkursu: ul. Paryska 232A/1 w Skarżysku-Kamiennej w godz. 09:30-15:30.

13. Uczestnik danego Konkursu przekazując pracę oświadcza, że przysługuje mu prawo majątkowe i osobiste do przekazanej pracy.

14. Dane osobowe uczestników Konkursu / Konkursów lub rodzica/opiekuna prawnego Uczestnika będą pozyskane oraz przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu / Konkursów i nie będą udostępnione podmiotom trzecim.

15. Przekazane prace nie podlegają zwrotowi.

16. Uczestnik zgłaszając swoją pracę do Konkursu / Konkursów wyraża zgodę na jej wykorzystywanie przez Organizatora Konkursów i podmioty przez niego upoważnione w celach promocyjnych i marketingowych, w szczególności na jej utrwalanie, modyfikowanie i zwielokrotnianie każdą techniką, w tym m. in. drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrową, audiowizualną, na jakichkolwiek nośnikach, bez ograniczeń co do liczby i wielkości nakładu, oraz rozpowszechnianie jej poprzez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności w sieciach komputerowych i Internecie.

17. W ramach wyłonienia laureatów Konkursów – Komisja Konkursowa powołana przez Stowarzyszenie Inicjatywa Lokalna na posiedzeniu zamkniętym dokona oceny prac konkursowych zgłoszonych do obu Konkursów, a następnie w każdej z kategorii wyłoni laureatów I, II, III miejsca.

18. Prace nie spełniające warunków regulaminowych nie będą klasyfikowane przez Komisję.

19. Ustala się następujące kryteria oceny prac konkursowych:

- w przypadku Konkursu plastycznego:
- samodzielność wykonania pracy i zgodność tematyczna 0 - 10 pkt;
- walory edukacyjne - ujęcie aspektu historycznego lub przyrodniczego 0 - 5 pkt;
- oryginalność wykonania pracy 0 – 5 pkt.

- w przypadku Konkursu fotograficznego:
- zgodność tematyczna 0 - 10 pkt;
- walory edukacyjne - ujęcie aspektu historycznego lub przyrodniczego 0 - 5 pkt;
- oryginalność ujęcia 0 – 5 pkt.

20. Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna.

21. Rozstrzygniecie Konkursów nastąpi do 30 listopada 2019 roku.

22. Autor/autorzy zwycięskich prac otrzymają indywidualne nagrody rzeczowe.

23. Laureaci Konkursów zostaną powiadomieni o miejscu i terminie wręczenia nagród.

24. Naruszenie przez Uczestnika Konkursów któregokolwiek z warunków niniejszego Regulaminu oznaczać będzie niezakwalifikowanie pracy do Konkursu / Konkursów lub utratę prawa do nagrody.

25. Złożenie prac na Konkurs / Konkursy jest równoznaczne z uznaniem przez jego Uczestnika warunków zawartych w niniejszym Regulaminie.

26. W sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem rozstrzyga organizator Konkursów.

27. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego regulaminu.


Ostatnio opublikowane

VII Marsz Szlakiem Pamięci „Zaduszki partyzan…

Opublikowano: 22.11.2019 10:05

Komentarzy: 0

Święto pracowników służb społecznych

Opublikowano: 21.11.2019 12:44

Komentarzy: 0

Potrącenie czterech osób (na przejściu dla pi…

Opublikowano: 21.11.2019 07:53

Komentarzy: 20

Poznaliśmy lauretów XII Skarżyskiego Przegląd…

Opublikowano: 20.11.2019 20:44

Komentarzy: 1

V Ogólnopolski Festiwal Tańca Uniwersytetów T…

Opublikowano: 20.11.2019 15:17

Komentarzy: 0

Areszt dla sprawcy pobicia nastolatka

Opublikowano: 20.11.2019 14:46

Komentarzy: 1

Kolejny krok do wymiany oświetlenia ulicznego…

Opublikowano: 20.11.2019 13:18

Komentarzy: 3

PSZOK wstrzymuje przyjmowanie niektórych rodz…

Opublikowano: 20.11.2019 10:40

Komentarzy: 12

Będą kolejne (drastyczne) podwyżki opłat za o…

Opublikowano: 19.11.2019 19:40

Komentarzy: 26

VII Turniej Policjantów Województwa Świętokrz…

Opublikowano: 19.11.2019 15:49

Komentarzy: 0

Ostatnie ogłoszenia


Zobacz wszystkie >

Dodaj ogłoszenie +