Autor:
MB
Opublikowano: 16 Maj 2022
Oceń:
5 1 1 1 1 1
Kategoria:
Samorząd i NGO's

19 maja odbędzie się sesja Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej, w trakcie której przedstawiony zostanie Raport o stanie gminy za 2021 rok, odbędzie się głosowanie w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta wotum zaufania i absolutorium za 2021 rok.

Porządek obrad
XLIX  Sesji Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej
w dniu 19.05.2022r.  godz. 11.00.
Sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość
(zdalny tryb obradowania)
 1. Otwarcie Sesji Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej.
 2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji Rady Miasta.
 4. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym.
 5. Przedstawienie raportu o stanie gminy za 2021 rok.
 6. Debata nad raportem o stanie gminy.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Skarżyska-Kamiennej wotum zaufania.
 8. Sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Skarżyska-Kamiennej za 2021 rok.
 9. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Skarżyska-Kamiennej według stanu na dzień 31.12.2021 r
 10. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach o sprawozdaniach z wykonania budżetu Miasta Skarżyska-Kamiennej za 2021 rok.
 11. Opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu gminy Skarżyska-Kamiennej za 2021 rok i sprawozdania finansowego za 2021 rok.
 12. Dyskusja.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Skarżyska-Kamiennej za 2021 rok.
 14. Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Skarżyska-Kamiennej za 2021 rok.
 15. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej w sprawie absolutorium.
 16. Dyskusja.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Skarżyska- Kamiennej absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.
 18. Informacja z realizacji Rocznego Programu Współpracy Miasta Skarżyska-Kamiennej z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2021 roku.
 19. Informacja na temat funkcjonowania „Skarżyskiej Karty Dużej Rodziny” za 2021rok.
 20. Gminna gospodarka odpadami – realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 11 sierpnia 2021r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Skarżyska-Kamiennej na 2022 rok.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Skarżyska-Kamiennej na lata 2022-2038.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Przychodnie Miejskie” w Skarżysku-Kamiennej za 2021 rok.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi położonej na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu.
 25. Podjęcie uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie gminy Skarżysko-Kamienna na rok 2022 oraz określenia sezonu kąpielowego.
 26. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej położonej w Skarżysku-Kamiennej obręb 001 Milica.
 27. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne obciążenie nieruchomości położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Sikorskiego służebnością przesyłu na rzecz Skarbu Państwa i powiatu Skarżyskiego.
 28. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowych położonych w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Konarskiego nr 17-Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego.
 29. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności Prezydenta Miasta w zakresie zwrotu nadpłaty za koncesje na alkohol.
 30. Podjęcie uchwały w sprawie zakończenia współpracy partnerskiej pomiędzy miastem Skarżysko-Kamienna a miastem Grodno na Białorusi.
 31. Sprawy różne.
 32. Zamknięcie obrad sesji.