Autor:
MB
Opublikowano: 24 Kwi 2022
Oceń:
1 1 1 1 1
Kategoria:
Samorząd i NGO's
Porządek obrad XLVIII Sesji Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej zwołąnej na dzień 26.04.2022r. o godzinie 14.00. Sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).Dyskusja i głosowanie odbędzie się poprzez system informatyczny.

Projekt porządku obrad

1. Otwarcie Sesji Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej.
2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miasta.
4. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Skarżyska-Kamiennej na 2022 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Skarżyska-Kamiennej na lata 2022 — 2038.
8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej do dokonywania zmian w uchwale budżetowej oraz wieloletniej prognozie finansowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022.
10. Sprawy różne.
11. Zamknięcie obrad Sesji Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej.