Autor:
MB
Opublikowano: 18 Cze 2020
Oceń:
1 1 1 1 1
Kategoria:
Samorząd i NGO's
O G Ł O S Z E N I E 
INFORMUJĘ, IŻ 25 CZERWCA 2020 ROKU O GODZ. 11.00 
ODBĘDZIE SIĘ XXII W KADENCJI SESJA RADY POWIATU SKARŻYSKIEGO 
SESJA ODBĘDZIE SIĘ W SPOSÓB ZDALNY 
 
Projekt porządku obrad przewiduje między innymi: 
 
1. Otwarcie Sesji. 
2. Stwierdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z XXI sesji Rady Powiatu Skarżyskiego. 
4. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu Skarżyskiego między sesjami. 
5. Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych po ostatniej sesji. 
6. Wolne wnioski i oświadczenia. 
7. Sprawozdania z realizacji programów naprawczych powiatowych jednostek służby zdrowia MOMP, OLK, ZOZ. 
8. Rozpatrzenie raportu o stanie powiatu skarżyskiego za 2019 rok: 
 
1) przedstawienie raportu o stanie powiatu, 
2) debata, 
3) podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia Zarządowi Powiatu Skarżyskiego wotum zaufania za 2019 rok. 
 
9. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2019 rok i podjęcie uchwał: 
 
1) przedstawienie sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2019 rok oraz informacji o stanie mienia powiatu, 
2) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach o sprawozdaniach z wykonania budżetu powiatu skarżyskiego za 2019 rok, 
3) wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie: nieudzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Skarżyskiego,
4) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach o wniosku Komisji Rewizyjnej, 
5) dyskusja, 
6) podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu skarżyskiego za 2019 rok, 
7) podjęcie uchwały w sprawie: nieudzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Skarżyskiego z tytułu wykonania budżetu powiatu skarżyskiego za 2019 rok. 
 
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie: 
 
1) zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu skarżyskiego na lata 2020 – 2035, 
2) wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2020 rok, 
3) utworzenia Branżowej Szkoły II Stopnia Nr 1 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Technicznych im. Armii Krajowej w Skarżysku-Kamiennej, 
4) utworzenia Branżowej Szkoły II Stopnia Nr 2 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Samochodowo-Usługowych im. Władysława „Oseta” Wasilewskiego w Skarżysku-Kamiennej, 
5) zatwierdzenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, 
6) zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiar obniżek oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć: nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, bibliotekarzy bibliotek pedagogicznych oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej, a także pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych i innych, 
7) pozbawienia dróg kategorii dróg powiatowych, 
8) wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Świętokrzyskiego, 
9) wprowadzenia zmian w Statucie Powiatu Skarżyskiego. 
11.Zamknięcie sesji Rady Powiatu Skarżyskiego. 
 
Przewodniczący 
Rady Powiatu Skarżyskiego 
/-/ Jacek Jeżyk 
 
 
Sesja Rady Powiatu odbędzie się w sposób zdalny.