Autor:
Jolanta Jagiełło (Starostwo Powiatowe)
Opublikowano: 05 Maj 2022
Oceń:
5 1 1 1 1 1
Kategoria:
Aktualności
W ubiegłym tygodniu odbyła się XLIII sesja Rady Powiatu Skarżyskiego, podczas której oceniono realizację zadań powiatu w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie skarżyskim.  Radni zapoznali się ze sprawozdaniami z działalności służb, inspekcji i straży za 2021 rok.

Podsumowania pracy skarżyskiej policji za rok 2021 dokonał komendant powiatowy mł. insp. Tomasz Jarosz. Przedstawił dane statystyczne najistotniejszych działań realizowanych na terenie powiatu w 2021 r. Wśród najistotniejszych wskaźników statystycznych mających wpływ na stan bezpieczeństwa w ubiegłym roku były m.in.:
 • Ilość zgłoszonych interwencji – 13206
 • Ilość interwencji domowych - 1111
 • Ilość wdrożonej procedury Niebieskiej Karty – 118
 • Ilość ujawnionych wykroczeń - 2963
 • Ilość osób umieszczonych w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia – 1361 (ogółem) w tym 734 do wytrzeźwienia
 • Wypadki - 38
 • Zabici – 2
 • Przeprowadzone badania stanu trzeźwości kierujących przez funkcjonariuszy Ruchu Drogowego – 19578
 • Zatrzymani nietrzeźwi kierujący – 220
 • Przestępczość gospodarcza na terenie powiatu skarżyskiego – 327 (przestępstwa stwierdzone), 264 (wszczęte), 86% (wykrywalność)
 • Przestępstwa ogółem na terenie powiatu skarżyskiego – 1310 (wszczęte), 76,7% (wykrywalność)
 • Przestępczość narkotykowa na terenie powiatu skarżyskiego – 48 (przestępstwa stwierdzone), 44 (wszczęte), 97,9% (wykrywalność)
 • Przestępstwa kryminalne – 848 (wszczęte), 74,8% (wykrywalność)
 • Nieletni zatrzymani sprawcy przestępstw – 12
Komendant poinformował, że zadania policjantów KPP w Skarżysku-Kamiennej w 2021 roku ukierunkowane były również na działania związane z zapewnieniem porządku publicznego związanego z sytuacją epidemiologiczną w Polsce, kontrole osób objętych kwarantanną, izolacją domową, kontrole przestrzegania obostrzeń sanitarnych.

Wsparcie Samorządów w 2021 roku ogółem Policja w Skarżysku otrzymała wsparcie w wysokości 143 940,80 zł w tym od powiatu skarżyskiego 47.500 na zakup samochodu służbowego oraz 2.000 zł na profilaktykę
Skarżyska policja realizowała także szereg programów profilaktycznych na rzecz poprawy bezpieczeństwa w powiecie skarżyskim zarówno z dziećmi, młodzieżą jak i seniorami.  Na zakończenie wystąpienia komendant wymienił najważniejsze wydarzenia jakie miały miejsce w roku ubiegłym.

Informację o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego w powiecie skarżyskim przedstawił komendant powiatowy PSP st. bryg. Marcin Machowski, który omówił szczegółowo zadania i ogólne założenia w funkcjonowaniu komendy. W roku ubiegłym na terenie powiatu zaistniało ogółem 1048 zdarzeń , w tym 237 pożarów, 795 miejscowych zagrożeń i 14 fałszywych alarmów. Najwięcej pożarów miało miejsce w gminie Skarżysko-Kamienna (122), a miejscowych zagrożeń w gminach Skarżysko-Kamienna (497), Suchedniów (105) i Bliżyn (101).
Ponadto strażacy w 2021 r.
 • 149 razy wyjeżdżali do zdarzeń w komunikacji drogowej
 • 102 razy interweniowali przy usuwaniu owadów
 • odbyli 10 interwencji do stwierdzonej obecności tlenku węgla
 • w ramach działalności kontrolno-rozpoznawczej przeprowadzono 86 kontroli i skontrolowano 141 obiektów
Dążąc do normatywnego wyposażenia w sprzęt pożarniczy i ratowniczy komenda dokonała zakupu sprzętu pożarniczego i ratowniczego na łączną kwotę  87 660, 31 zł, w tym 60 000 zł pozyskane były z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
Strażacy prowadzą działania na rzecz poprawy świadomości społecznej w zakresie ochrony przeciwpożarowej m.in. poprzez działania edukacyjno-prewencyjne. We współpracy z stowarzyszeniem „Bezpieczny Powiat Skarżyski”, lokalnymi mediami i urzędami gmin realizowano programy prewencyjne, popularyzatorskie i informacyjne, upowszechniające wśród społeczeństwa zasady zachowania się w sytuacjach związanych z zagrożeniami. Były to:
 • Bezpieczne Ferie 2021 „Kruchy lód”
 • „Bezpieczne Wakacje 2021”
 • „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą”
 • „Kręci mnie bezpieczeństwo przez cały rok”
 • „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa ”
 • „Stop pożarom traw”
 • „Próbna ewakuacja”
Informację o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu przedstawiła Anna Chrzanowska, dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Skarżysku-Kamiennej. W minionym roku przeprowadzono 9418 kontroli, wydano 152 decyzje. Ponadto nałożono 37 mandatów na łączną kwotę 5300 złotych. (8759 kontroli dotyczyło spraw związanych z pandemią COVID – 19)

Obok oceny sytuacji epidemiologicznej w zakresie chorób zakaźnych oraz realizacji Programu Szczepień Ochronnych (PSO) dokonano m.in. oceny:

- Stanu sanitarnego podmiotów prowadzących działalność leczniczą, w ramach czego w roku 2021 nadzorem objęto 213 takich podmiotów. Skontrolowano 9 placówek ochrony zdrowia i przeprowadzono w nich 10 kontroli.

- Stanu sanitarnego obiektów żywności, żywienia i produktów kosmetycznych. W 2021 roku z 786 zakładów znajdujących się w ewidencji, zaplanowano do kontroli 236 obiektów tj. 30.0,%. Kontrolą objęto: obiekty produkcji i obrotu żywnością, obiekty żywienia zbiorowego typu „otwartego” i „zamkniętego”, zakłady małej gastronomii, środki transportu żywności, wytwórnie i miejsca obrotu przedmiotów użytku oraz wytwórnie i miejsca obrotu kosmetyków. W skontrolowanych obiektach: - przeprowadzono łącznie 354 kontrole sanitarne i rekontrole - wydano 156 decyzji, w tym 116 merytorycznych i 40 decyzji płatniczych. Nałożono 12 mandatów karnych na kwotę 4.800 zł .`

- Stanu sanitarnego obiektów użyteczności publicznej i kąpielisk. W 2021 roku na terenie powiatu skarżyskiego bieżącym nadzorem sanitarnym objętych było 264 obiektów użyteczności publicznej. Skontrolowano 101 obiektów, co stanowi 38% wszystkich ujętych w ewidencji i przeprowadzono w nich łącznie 111 kontroli wraz z miejscami wyznaczonymi do kąpieli. W 2021 r. nie stwierdzono obiektów użyteczności publicznej ze złym stanem sanitarnym.

W roku 2021 skarżyski sanepid prowadził także działania związane z profilaktyką zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i promocją szczepień ochronnych przeciw COVID-19 oraz z programami edukacyjnymi, kampaniami społecznymi i akcjami profilaktycznymi. Podejmowano działania mające na celu zapobieganie nowym zakażeniom HIV poprzez podnoszenie poziomu wiedzy społeczności lokalnej na temat zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa HIV. W przedszkolach i klasach „0” szkół podstawowych realizowano program edukacji antytytoniowej „Czyste powietrze wokół nas” oraz I edycję programu edukacji ekologicznej „Skąd się biorą produkty ekologiczne”. W szkołach podstawowych realizowano programy edukacji antytytoniowej: „Nie pal przy mnie, proszę” dla uczniów klas I-III oraz program „Znajdź właściwe rozwiązanie” dla uczniów starszych klas, a także program „Bieg po zdrowie” dla uczniów klas IV szkół podstawowych. W szkołach ponadpodstawowych realizowano 4 programy edukacyjne: „ARS, czyli jak dbać o miłość” w zakresie profilaktyki uzależnień, „Podstępne WZW” obejmujący profilaktykę zakażeń HAV, HBV i HCV, program „Znamię! Znam je?” dotyczący profilaktyki czerniaka oraz program „Wybierz życie – pierwszy kok” dotyczący profilaktyki raka szyjki macicy. Ponadto organizowano, koordynowano i nadzorowano działania oświatowo-zdrowotne w zakresie profilaktyki używania substancji psychoaktywnych, zapobiegania nałogom, przeciwdziałania chorobom zakaźnym i niezakaźnym oraz propagowano szczepienia ochronne. Prowadzono działania w zakresie profilaktyki nowotworowej, której celem było podnoszenie świadomości, wykształcenie pozytywnych nawyków, zachowań i troski społeczeństwa o zdrowie własne i innych, a także promowano zdrowy styl życia w celu kształtowania postaw i zachowań prozdrowotnych w zakresie prawidłowego żywienia i aktywności fizycznej.

Działania prowadzone w 2021 r. przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Skarżysku-Kamiennej omówił Krzysztof Bąk, Powiatowy Lekarz Weterynarii. W 2021 r. Powiatowy Inspektorat Weterynarii nadzorował 85 podmiotów w zakresie produktów pochodzenia zwierzęcego, w tym:

4 zakłady zatwierdzone uboju zwierząt rzeźnych:
 • ubój trzody chlewnej – 2
 • ubój bydła – 1
 • ubój drobiu - 2
7 zakładów rozbioru i przetwórstwa mięsa:
 • w branży mięsa czerwonego – 3
 • w branży mięsa drobiowego - 5
 • w branży rybnej - 1
11 zakładów prowadzących działalność marginalną, lokalną i ograniczoną, 1 podmiot – składowanie produktów pochodzenia zwierzęcego bez wymogów temperaturowych, 16 podmiotów – sprzedaż bezpośrednia, 24 podmiotów – rolniczy handel detaliczny (RHD), 8 gospodarstw produkcji mleka, 2 fermy jaj konsumpcyjnych, 4 podmioty – transport produktów pochodzenia zwierzęcego, 3 podmioty – obrót lub pośrednictwo w obrocie produktami pochodzenia zwierzęcego, 5 kół łowieckich. W ciągu ubiegłego roku przeprowadzono w nich 197 kontroli.

Jednostka monitoruje także choroby zakaźne zwierząt na terenie powiatu skarżyskiego. W 2021 r. Badano bydło pod kątem takich chorób jak: Pryszczyca bydła, IBR/IPV bydła Gruźlica, Choroba Schmallenberga, kozy i owce w zakresie chorób - Bruceloza owiec i kóz, Choroba niebieskiego języka  owiec(BTV),  Gorączka Q, Choroba Schmallenberga, trzodę chlewną w ramach chorób - Choroba Aujeszkyego, Choroba pęcherzykowa  świń, Klasyczny pomór świń, a także dziki pod kątem - klasycznego pomoru dzików i ASF, natomiast drób pod kątem ptasiej grypy (HPAI)

W 2021 r. stwierdzono 3208 ogniska ASF u dzików i 124 ogniska u świń. W związku z objęciem w 2021r. całego powiatu skarżyskiego strefą objętą ograniczeniami i w ramach zwalczania i zapobiegania wystąpienia afrykańskiego pomoru świń koła łowieckie posiadające obwody na terenie powiatu skarżyskiego zostały zobowiązane do przeprowadzenia odstrzału sanitarnego dzików.

Od odstrzelonych dzików przebadano łącznie 397 próbek w kierunku ASF (wszystkie z wynikiem ujemnym).

W omawianym sprawozdaniu Powiatowy Lekarz Weterynarii m.in. odniósł się także do prowadzonych na terenie powiatu skarżyskiego przez PIW szczepień przeciwko wściekliźnie. W ramach zwalczania wścieklizny zwierząt - psy i koty poddawane są corocznym profilaktycznym szczepieniom.

W 2021 r. na terenie powiatu zaszczepiono przeciwko wściekliźnie 5 050 szt. zwierząt, w tym:
 • psy – 4 809 szt.
 • koty – 241 szt.
Wszystkim służbom powiatowym oraz inspekcjom i strażom w imieniu Zarządu Powiatu Skarżyskiego za owocną współpracę w 2021 r. podziękował starosta Artur Berus. Podkreślił profesjonalizm i zaangażowanie służb w realizacji wszelkich działań, które mają w efekcie zapewnić bezpieczeństwo –publiczne, przeciwpożarowe, sanitarne i weterynaryjne mieszkańców powiatu skarżyskiego.   

Pełny zapis XLIII sesji Rady Powiatu Skarżyskiego  http://powiat.skarzyski.lo.pl/?cid=955&bip_id=8903