Autor:
MB
Opublikowano: 26 Kwi 2022
Oceń:
5 1 1 1 1 1
Kategoria:
Aktualności
Podczas dzisiejszej sesji Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej, radni na wniosek prezydenta przyjęli uchwałe ws. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Skarżyska-Kamiennej na lata 2022-2038 - dostosowującą zapisy WPF do kolejnej już uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach nakazującej miastu zaliczenie zobowiązań z tytułu umowy pomiędzy Gminą Skarżysko-Kamienna i spółką Adapta Fundusz 2 Sp. z o.o. do długu.  Tym samym - po wprowadzonych zmiananch - planowane zadłużenie Skarżyska-Kamiennej na koniec bieżącego roku według oficjalnych dokumentów miasta wynosi 150,4 mln PLN!

Sprawa dotyczy ujęcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Skarżyska-Kamiennej zobowiązania, jakim jest wykup od Adapta Fundusz 2 Sp. z o.o. udziałów w spółce Miejskie Inwestycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Na mocy uchwały Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej przygotowanej i przedstawionej przez prezydenta Konrada Kröniga, a procedowanej w lutym ub. r. gmina wyraziła wolę sukcesywnego nabywania udziałów w MI od Adapty (w perspektywie 15 lat - za udziały warte pierwotnie 40 milionów, miasto spółce Adatpa ma zapłacić w sumie... ponad 67 milionów złotych).

Od początku dla większości obserwatorów oczywistym było, że cała sprawa z powołaniem spółki, późniejszym pozwoleniem na wniesienie do niej dużego kapitału przez obcy podmiot, a później natychmiastowa próba ustalenia wykupu udziałów w spółce MI przez miasto (z sowitym wynagrodzeniem dla partnera), to nic innego jak próba "ominięcia" regulacji dot. długu miasta. Kolejne zwiększenie "oficjalnego" długu dla urzędującego prezydenta byłby porażką wizerunkową. Prezydent szedł bowiem do wyborów 2014 roku z hasłem "naprawy finansów miasta i jego oddłużenia" - po 7 latach rządów zadłużenie Skarżyska-Kamiennej (nie wliczając kwot wynikających z umowy z Adatpą) jest praktycznie takie, jak w momencie, gdy obejmował urząd. 

Wspomniana uchwała - zgodnie ze stosownymi regulacjami - została przekazana do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach. Ta - po wnikliwym zbadaniu jej treści, a także zgromadzeniu materiału niezbędnego do wydania uchwał (bazując m.in. na analizie treści uchwał RM, dokumentów spółki dot. sprawy, korespondencji pisemnej z prezydentem, wyrokach NSA i WSA w podobnych sprawach) i wysłuchaniu wyjaśnień przedstawicieli Gminy Skarżysko-Kamienna - w marcu ub. r. przyjęła dwie uchwały dot. aktów prawa miejscowego, w których ujęto konsekwencje finansowe planowanego przez gminę wykupu udziałów w MI.

Uchwałą 4/2021 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach stwierdziło nieważność uchwały Nr XXI11/265/2021 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 2021 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Skarżyska-Kamiennej na lata 2021-2036. RIO "postanawia stwierdzić nieważność uchwały (...) z powodu naruszenia art. 72 ust. 1 a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (...) polegające na nie wliczeniu do kwoty długu zobowiązań wynikających z zawartej umowy o terminie zapłaty dłuższym niż rok, związanej z finansowaniem przedsięwzięcia pn. „Nabycie udziałów spółki Miejskie Inwestycje Sp. z o.o. od podmiotu zewnętrznego", która wywołuje skutki ekonomiczne podobne do umowy pożyczki, co w konsekwencji spowodowało brak zachowania realistyczności wieloletniej prognozy finansowej w zakresie kwoty długu Miasta Skarżyska-Kamiennej." W uchwale 5/2021 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach wskazało natomiast nieprawidłowości występujące w uchwale Nr XXXIII/264/2021 Miasta Skarżyska-Kamiennej dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie zmian w budżetu gminy Skarżyska-Kamiennej na 2021 rok (które są konsekwencją / są związane z konsekwencjami wspomnianego wcześniej unieważnienia uchwały ws. WPF). 

Rada Miasta wkrótce potem przyjęła uchwałę dot. WPF uzwględniającą zalecenia RIO. W "świat" poszła informacja o tym, że na koniec roku 2021 Skarżysko-Kamienna ma być zadłużona na 165,5 mln PLN. Gmina zaskarżyła uchwałę RIO do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach, a ten ze względów proceduralnych (niedotrzymanie terminów przez RIO) we wrześniu wydał wyrok po myśli gminy. I chociaż od tego czasu minęło już sporo czasu, dopiero na poprzedniej sesji Rady Miasta (17 marca), radni rozpatrzyli projekt uchwały "przywracający" zapisy dot. długu wyliczonego według pierwotnej metodologii stosownej przez miasto (w dokumencie planowany dług miasta na koniec 2022 roku "spadł" więc do poziomu 110,6 mln PLN). 

RIO w Kielcach Uchwałą Kolegium Nr 7/2022 z dnia 11 kwietnia 2022 roku stwierdziło jednak nieważność  uchwały z dnia 17 marca 2022 roku. RIO po raz kolejny przedstawiło stanowisko, że zobowiazania wynikające z opcji call w umowie pomiędzy Gminą Skarżysko-Kamienna i spółką Adapta Fundusz 2 Sp. z o.o. to zobowiązania finansowe o charakterze tytułu dłużnego - powinny być więc wykazywane jako dług. Podczas dzisiejszej sesji Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej radni po raz kolejny musieli więc wprowadzić do WPF Gminy zmiany dostosowujące jego treść do rozstrzygnięcia RIO. Po wprowadzonych zmianach oficjalny planowany dług miasta ma wynieść 150 435 500,00 mln PLN na koniec 2022 roku (w 2023 roku ma wzrosnąć do 158 390 500,00 PLN).

Prezydent z wpisaniem do WPF takiej kwoty długu nie zamierza się pogodzić, zapowiadane jest złożenie kolejnej skargi na uchwałę Kolegium RIO do sądu. Zapowiedź taką zawarto również w uzasadnieniu projektu WPF, w którym czytamy m.in., że "optyka Miasta w zakresie kwalifikacji tytułu dłużnego się nie zmienia, Gminie przysługuje skarga na uchwałę Kolegium RIO (...) uwzględnia się nabycie udziałów w spółce w zobowiązaniach dłużnych na czas rozstrzygnięcia przez sąd odwołania Gminy od Uchwały Nr 7/2022 Kolegium RIO w Kielcach z dnia 11 kwietnia 2022 roku."

CDN.