Autor:
Z.B, Foto:Zbyszek Biber
Opublikowano: 21 Maj 2020
Oceń:
5 1 1 1 1 1
Kategoria:
Aktualności
Od dzisiaj (21 maja) obowiązuje zakaz używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na zbiorniku wodnym Rejów w Skarżysku-Kamiennej.  Zakaz nie dotyczy jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi, których użycie jest konieczne do celów bezpieczeństwa publicznego lub do utrzymania cieków i zbiornika Rejów. Stosowną uchwała została podjęta przez Radę Powiatu Skarżyskiego w dniu 30 kwietnia 2020 r. 

Jak czytamy w uzasadnieniu uchwały wprowadzenie zakazu pozwoli na poprawę warunków akustycznych nad zbiornikiem wodnym Rejów poprzez wyeliminowanie źródeł nadmiernego hałasu, zapewni odpowiednie warunki do wypoczynku oraz bytowania ludzi.

Dzisiaj przy miejscu, gdzie były wodowane motorówki i skutery wodne pojawiły się znaki zakazu pływania statków o napędzie mechanicznym i zakazu ruchu skuterów wodnych.  Jest też treść uchwały wraz z uzasadnieniem. 

Jak udało nam się ustalić, motorowodniacy odwołali się od tej decyzji, niemniej jednak, zakaz pływania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na zbiorniku wodnym Rejów wszedł z dniem dzisiejszym. 

Przypomnijmy uzasadnienie uchwały 

Mając na uwadze liczne skargi mieszkańców posiadających posesje w pobliżu zbiornika Rejów oraz korzystających z wypoczynku nad zbiornikiem wodnym Rejów, co do nadmiernego hałasu wytwarzanego przez jednostki pływające na zbiorniku wodnym Rejów dokonano analizy zaistniałej sytuacji i zlecono wykonanie badań akustycznych.

Opracowanie wykonała akredytowana firma specjalizująca się w wykonywaniu między innymi pomiarów hałasu. Pomiary wykonano w dwóch punktach. Według obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszar, na którym przeprowadzono pomiary hałasu znajduje się na „Terenach zieleni parkowej z dopuszczeniem sportu i rekreacji” dla których dopuszczalny poziom hałasu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. I l. 7, 2014 r., poz. 1 12) określony jest na poziomie 55 dB w porze dnia i 45 dB w porze nocy.

Badania wykonano w czasie, kiedy Zalew Rejów był użytkowany zarówno przez jednostki pływające wyposażone w silniki spalinowe jak i wypoczywających nad zbiornikiem. Z protokołów pomiaru hałasu wynika, że pomiary dokonane dla poszczególnych jednostek pływających wykazały znaczne przekroczenie norm hałasu np. skuter wodny do jazdy siedzącej  poruszający się po północnej części zbiornika - zmierzona wartość poziomu ekspozycji od 62,4 do 71,1 dB, skuter wodny do jazdy siedzącej poruszający się po centralnej części zbiornika - zmierzona wartość poziomu ekspozycji od 68,7 do 74,3 dB, skuter wodny do jazdy stojącej - zmierzona wartość poziomu ekspozycji od 69,9 do 78,2 dB, łódź z silnikiem napędowym - zmierzona wartość poziomu ekspozycji od 69,5 do 74,8 dB. Średnie wartości wyliczone z pomiarów dla poszczególnych pojazdów poruszających się po zbiorniku wykazały poziom dźwięku wyższy niż dopuszczalne normy tj. w granicach od 68,5 do 74,1 dB. Jest to poziom dźwięku stanowiący znaczną uciążliwość dla osób wypoczywających nad zbiornikiem biorąc również pod uwagę stale zwiększająca  się liczbę pojazdów poruszających się po wodzie szybkość i częstotliwość przejazdów.

Biorąc pod uwagę przytoczone wyżej pomiary hałasu jednostkowego, liczne skargi mieszkańców, wędkarzy, uwagi zgłoszone przez użytkowników jednostek napędzanych silnikami spalinowymi a także mając na uwadze wagę problemu i jego wpływ na mieszkańców powiatu, Zarząd Powiatu pojął decyzję o przeprowadzeniu konsultacji społecznych.

Zarząd Powiatu, zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Nr 121/XBIII/2016 z dnia 29.02.2016 r. sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Powiatu Skarżyskiego, podjął Uchwałę nr 59/120/2019 z dnia 4.12.2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Powiatu Skarżyskiego dotyczących wprowadzenia zakazu lub ograniczenia używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na zbiorniku wodnym Rejów.

Zgodnie z ww. uchwałą, przeprowadzone zostało otwarte spotkanie konsultacyjne dniu 7 stycznia 2020 roku oraz badanie ankietowe przeprowadzone na stronie internetowej Powiatu Skarżyskiego w okresie od 18 grudnia 2019 roku do 8 stycznia 2020 roku. ,Ankietowani mogli skorzystać z ankiety przygotowanej do wysłania pocztą e-mailową na adres Starostwa Powiatowego. jak również z ankiety on-line.

W wyznaczonym terminie wpłynęło do Starostwa w Skarżysku-Kamiennej  15 ankiet e-mail i 391 ankiet on-line - razem 406 z czego 336 ważnych i 70 nieważnych. Za ankiety nieważne uznano miedzy' innymi ankiety zdublowane, zawierające niecenzuralne lub niepoważne komentarze a także ankiety ze sprzecznym stanowiskiem.

Z analizy ankiet wynikło, iż 75,3% ankietowanych — mieszkańców powiatu wypowiedziało  się za całorocznym zakazem używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi. 17.3% było za ograniczeniem używania jednostek i 7,4%  z odpowiedzią wynikającą z komentarzy „za” używaniem jednostek pływających.
Przeprowadzone  w dniu 7 stycznia 2020 roku otwarte spotkanie konsultacyjne prowadzone było w formie dyskusji.

Po wysłuchaniu głosów mieszkańców, licznej grupy wędkarzy oraz przedstawicieli osób używających łodzi i skuterów napędzanych silnikami spalinowymi nie wypracowano żadnego wspólnego stanowiska pozwalającego na załatwienie przedmiotowej sprawy.

Uzyskane wyniki z przeprowadzonych ankiet zostały opublikowane w dniu 29.02. 2020 roku na stronie internetowej powiatu www.skarzysko.powiat.pl

W związku z art. 1 16 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2019 poz. 1396 ze zmian.) zgodnie z którym, „Rada powiatu, w drodze uchwały, z zastrzeżeniem ust. 2 i 4. ograniczy lub zakaże używania jednostek pływających lub niektórych ich rodzajów na określonych zbiornikach powierzchniowych wód stojących oraz wodach płynących, jeżeli jest to konieczne do zapewnienia odpowiednich warunków akustycznych na terenach przeznaczonych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz mając na uwadze przeprowadzone konsultacje społeczne. ich wynik a także wobec znacznego przekroczenia hałasu wykazanego w pomiarach jednostkowych podczas przejazdów łodziami i skuterami z silnikami spalinowymi. W celu zapewnienia ludności na terenach wypoczynkowych odpowiednich warunków akustycznych uznano za zasadne wprowadzenie całorocznego zakazu używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na zbiorniku wodnym Rejów  Skarżysku-Kamiennej

Wprowadzenie zakazu pozwoli na poprawę warunków akustycznych nad zbiornikiem wodnym Rejów poprzez wyeliminowanie źródeł nadmiernego hałasu, zapewni odpowiednie warunki do wypoczynku oraz bytowania ludzi.

Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione


v