19.01.2019 Ostatnia aktualizacja 13:23, 19.01.2019

OSP Skarżysko podsumowała swoją działalność w 2017 roku

Autor:
MB, Foto: Mariusz Busiek
Opublikowano: 14 Lut 2018
Oceń:
5 1 1 1 1 1
Kategoria:
Aktualności

W siedzibie Ochot­ni­czej Straży Pożar­nej przy ulicy War­szaw­skiej w Skar­ży­sku-Kamien­nej zor­ga­ni­zo­wano w środę kon­fe­ren­cję podsu­mo­wu­jącą dzia­łal­ność OSP Skar­ży­sko w roku 2017.

W ubiegłym roku stra­żacy z OSP Skar­ży­sko-Kamien­na brali udział w 78 akcjach. Do naj­waż­niej­szych zali­czyć należy pożar domu jed­no­ro­dzin­nego, który miał miej­sce 14 grud­nia 2017 roku przy ulicy Dobrej w Skar­ży­sku. W poża­rze poszko­do­wane zostały trzy osoby.

Prezes OSP Skar­ży­sko-Kamienna Andrzej Mar­kie­wicz pod­kre­ślał, że szyb­kie dotar­cie na miej­sce pożaru było moż­li­wie, dzięki pozy­ska­niu nowego samo­chodu, któ­rego zakup w czę­ści został sfi­nan­so­wany ze środ­ków Gminy Skar­ży­sko-Kamienna. Samo­chód kosz­to­wał 757 tysięcy zło­tych z czego mia­sto doło­żyło do tego zakupu 200 tysięcy zło­tych. Pozo­stałą część pozyskano ze środ­ków unij­nych.

Pod­czas kon­fe­ren­cji prezes podzię­ko­wał wła­dzom mia­sta za czę­ściowe sfi­nan­so­wa­nie zakupu samo­chodu, który służy nie tylko miesz­kań­com osie­dla Ksią­żęce, ale rów­nież mia­stu, powia­towi i woje­wódz­twa.

Obecny na kon­fe­re­ncji pre­zy­dent mia­sta zachę­cał mło­dych miesz­kań­ców Skar­ży­ska do włą­cze­nia się w dzia­łal­ność OSP. – Jest to chwa­lebna dzia­łal­ność, która przy­czy­nia się do poprawy bez­pie­czeń­stwa w naszym mie­ście, a z dru­giej strony praca spo­łeczna, która daje rów­nież wiele satys­fak­cji – mówił pre­zy­dent.

Kan­dy­dat na stra­żaka-ochot­nika musi być peł­no­letni oraz przejść bada­nia lekar­skie i psy­cho­lo­giczne. Po speł­nie­niu tych warun­ków kan­dy­dat kie­ro­wany jest na spe­cja­li­styczne szko­le­nie, a po jego zakoń­cze­niu może już uczest­ni­czyć w akcjach ratow­ni­czych.

Cały czas szu­kamy chęt­nych, bo już w tej chwili jest pro­blem nie tylko w naszej jed­no­stce, ale rów­nież w innych, gdzie bra­kuje ludzi, któ­rzy chcie­liby nieść pomoc innym – pod­kre­ślał prezes OSP.

 
Komentarze

0bardzo stary strażak2018-02-19 12:16#8
klika i koniec wiem co mówię bombardinio niech Andrzeja nie chwali bo niema za co wierzcie on tylko robi pod siebie i już niedługo te machloje mu się udowodni i nikt tu nie jest zazdrośnikiem i malkontentem tylko wspłuczuje tym strażakom co zostali na tonącym okręcie
Cytuj
+1oo2018-02-19 11:00#7
Cytuję bombardinio:
Panie Andrzeju robicie mnóstwo dobrej roboty. Proszę nie słuchać zazdrośników i malkontentów, którzy nie potrafią spełnić swoich ambicji a za to w narzekaniu i przekazywaniu swojego nieudacznictwa są dosoknali.

Warunki na zgrupowaniach miałyśmy bardzo dobre! Wszystko to zasługa naszego prezesa i nie jest prawdą, że nad łóżkami dach przeciekał! Szczególnie, że prawie nie padało! Prezes dba o nas jak ojciec najlepszy!
Cytuj
-3bombardinio2018-02-19 08:13#6
Panie Andrzeju robicie mnóstwo dobrej roboty. Proszę nie słuchać zazdrośników i malkontentów, którzy nie potrafią spełnić swoich ambicji a za to w narzekaniu i przekazywaniu swojego nieudacznictwa są dosoknali.
Cytuj
+2Strażak III2018-02-17 12:45#5
Zuch jak twierdzisz że to jest klika to udowodni a nie chowaj się za zuchem.A co chodzi o strażaka II to jeśli jesteś członkiem OSP kilka lat to dlaczego nie uczestniczysz w pracach na społecznych na rzecz jednostki , ty dbasz tylko o medale MY jako członkowie OSP nazywamy takich pasożytami.Szkoda słów.
Cytuj
+1Mirek Z2018-02-17 11:17#4
ZUCH...brawo Ty...szczera prawda,a Ten prezesik z ,,wara,, winien dawno juz stracic stanowisko...utworzyl klike kolesi...ciekawe ile zarobil za wynajem remizy....Do kazdej wladzy miasta sie lepi jak rzep do....by kadzic im i zyskiwac dla siebie
Cytuj
+2zuch2018-02-16 15:05#3
OSP SKARŻYSKO-KAMIENNA TO WIELKA KLIKA .ODRADZAM.......
Cytuj
+2strażak II2018-02-16 14:46#2
no tak ważny na pewno ale nie polecam OSP Książęce ale nie polecam zapisów do tej jednostki wszystkie inne wkoło ale nie ta kumoterstwo aż w oczy pali sam działam w tej straży wiele lat i mam już dość komendant porażka
Cytuj
+6strazak2018-02-15 07:41#1
BRAVO! W końcu po tylu latach jazdy muzealnym starem. To bardzo ważny samochód nie tylko dla OSP ale przede wszystkim dla całego miasta gdyż często PSP korzysta własnie z tej jednostki.
Cytuj

Dodaj komentarz

Aby dodawać komentarze wypełnij poniższy formularz. Gdy komentujesz jako gość (bez zakładania konta w naszym portalu) Twój komentarz zostanie opublikowany po akceptacji moderatora. Komentarze zarejestrowanych użytkowników (możesz zarejestrować się TUTAJ) publikowane są automatycznie.

Kod antyspamowy


Odśwież

Ostatnio opublikowane

Obchody 156. rocznicy wybuchu Powstania Stycz…

Opublikowano: 19.01.2019 13:47

Komentarzy: 0

XXVI Marsz Szlakiem Powstańców Styczniowych S…

Opublikowano: 19.01.2019 10:46

Komentarzy: 0

Promocja książki Sebastiana Piątkowskiego „Sk…

Opublikowano: 18.01.2019 22:16

Komentarzy: 0

Wernisaż wystawy poplenerowej "Ameliówka…

Opublikowano: 18.01.2019 19:44

Komentarzy: 2

Ustalają, kto potrącił pieszego na pasach i u…

Opublikowano: 18.01.2019 10:08

Komentarzy: 0

Nagrodzeni za wzorową służbę

Opublikowano: 17.01.2019 12:29

Komentarzy: 2

Kłopot z kolejnym kolejowym przetargiem? Tym …

Opublikowano: 17.01.2019 10:03

Komentarzy: 8

Wyślą Światełko do Nieba

Opublikowano: 17.01.2019 09:23

Komentarzy: 0

„Bezpieczny przejazd – Zatrzymaj się i żyj”

Opublikowano: 16.01.2019 18:58

Komentarzy: 1

Miasto zmodernizuje oświetlenie uliczne dzięk…

Opublikowano: 16.01.2019 14:13

Komentarzy: 7

Ostatnie ogłoszenia


Zobacz wszystkie >

Dodaj ogłoszenie +

Opinie w GoWork.pl

Ostatnio na forum