19.02.2018 Ostatnia aktualizacja 09:26, 19.02.2018
 • c1
 • c2
 • c3
 • c4
 • c5
 • c6

OSP Skarżysko podsumowała swoją działalność w 2017 roku

Autor:
MB, Foto: Mariusz Busiek
Opublikowano: 14 Lut 2018
Oceń:
5 1 1 1 1 1
Kategoria:
Aktualności

W siedzibie Ochot­ni­czej Straży Pożar­nej przy ulicy War­szaw­skiej w Skar­ży­sku-Kamien­nej zor­ga­ni­zo­wano w środę kon­fe­ren­cję podsu­mo­wu­jącą dzia­łal­ność OSP Skar­ży­sko w roku 2017.

W ubiegłym roku stra­żacy z OSP Skar­ży­sko-Kamien­na brali udział w 78 akcjach. Do naj­waż­niej­szych zali­czyć należy pożar domu jed­no­ro­dzin­nego, który miał miej­sce 14 grud­nia 2017 roku przy ulicy Dobrej w Skar­ży­sku. W poża­rze poszko­do­wane zostały trzy osoby.

Prezes OSP Skar­ży­sko-Kamienna Andrzej Mar­kie­wicz pod­kre­ślał, że szyb­kie dotar­cie na miej­sce pożaru było moż­li­wie, dzięki pozy­ska­niu nowego samo­chodu, któ­rego zakup w czę­ści został sfi­nan­so­wany ze środ­ków Gminy Skar­ży­sko-Kamienna. Samo­chód kosz­to­wał 757 tysięcy zło­tych z czego mia­sto doło­żyło do tego zakupu 200 tysięcy zło­tych. Pozo­stałą część pozyskano ze środ­ków unij­nych.

Pod­czas kon­fe­ren­cji prezes podzię­ko­wał wła­dzom mia­sta za czę­ściowe sfi­nan­so­wa­nie zakupu samo­chodu, który służy nie tylko miesz­kań­com osie­dla Ksią­żęce, ale rów­nież mia­stu, powia­towi i woje­wódz­twa.

Obecny na kon­fe­re­ncji pre­zy­dent mia­sta zachę­cał mło­dych miesz­kań­ców Skar­ży­ska do włą­cze­nia się w dzia­łal­ność OSP. – Jest to chwa­lebna dzia­łal­ność, która przy­czy­nia się do poprawy bez­pie­czeń­stwa w naszym mie­ście, a z dru­giej strony praca spo­łeczna, która daje rów­nież wiele satys­fak­cji – mówił pre­zy­dent.

Kan­dy­dat na stra­żaka-ochot­nika musi być peł­no­letni oraz przejść bada­nia lekar­skie i psy­cho­lo­giczne. Po speł­nie­niu tych warun­ków kan­dy­dat kie­ro­wany jest na spe­cja­li­styczne szko­le­nie, a po jego zakoń­cze­niu może już uczest­ni­czyć w akcjach ratow­ni­czych.

Cały czas szu­kamy chęt­nych, bo już w tej chwili jest pro­blem nie tylko w naszej jed­no­stce, ale rów­nież w innych, gdzie bra­kuje ludzi, któ­rzy chcie­liby nieść pomoc innym – pod­kre­ślał prezes OSP.

 
Komentarze

-1bombardinio2018-02-19 08:13#6
Panie Andrzeju robicie mnóstwo dobrej roboty. Proszę nie słuchać zazdrośników i malkontentów, którzy nie potrafią spełnić swoich ambicji a za to w narzekaniu i przekazywaniu swojego nieudacznictwa są dosoknali.
Cytuj
+1Strażak III2018-02-17 12:45#5
Zuch jak twierdzisz że to jest klika to udowodni a nie chowaj się za zuchem.A co chodzi o strażaka II to jeśli jesteś członkiem OSP kilka lat to dlaczego nie uczestniczysz w pracach na społecznych na rzecz jednostki , ty dbasz tylko o medale MY jako członkowie OSP nazywamy takich pasożytami.Szkoda słów.
Cytuj
0Mirek Z2018-02-17 11:17#4
ZUCH...brawo Ty...szczera prawda,a Ten prezesik z ,,wara,, winien dawno juz stracic stanowisko...utworzyl klike kolesi...ciekawe ile zarobil za wynajem remizy....Do kazdej wladzy miasta sie lepi jak rzep do....by kadzic im i zyskiwac dla siebie
Cytuj
+1zuch2018-02-16 15:05#3
OSP SKARŻYSKO-KAMIENNA TO WIELKA KLIKA .ODRADZAM.......
Cytuj
0strażak II2018-02-16 14:46#2
no tak ważny na pewno ale nie polecam OSP Książęce ale nie polecam zapisów do tej jednostki wszystkie inne wkoło ale nie ta kumoterstwo aż w oczy pali sam działam w tej straży wiele lat i mam już dość komendant porażka
Cytuj
+5strazak2018-02-15 07:41#1
BRAVO! W końcu po tylu latach jazdy muzealnym starem. To bardzo ważny samochód nie tylko dla OSP ale przede wszystkim dla całego miasta gdyż często PSP korzysta własnie z tej jednostki.
Cytuj

Dodaj komentarz

Aby dodawać komentarze wypełnij poniższy formularz. Gdy komentujesz jako gość (bez zakładania konta w naszym portalu) Twój komentarz zostanie opublikowany po akceptacji moderatora. Komentarze zarejestrowanych użytkowników (możesz zarejestrować się TUTAJ) publikowane są automatycznie.

Kod antyspamowy


Odśwież

 • OUT5
 • bf
 • out2
 • out1
 • out3

Ostatnio opublikowane

HALPN: 9. kolejka spotkań

Opublikowano: 18.02.2018 17:09

Komentarzy: 0

Podsumowanie XVII Ogólnopolskiego i Polonijne…

Opublikowano: 18.02.2018 15:19

Komentarzy: 0

Punky Reggae Live w Semaforze

Opublikowano: 18.02.2018 13:17

Komentarzy: 0

Charytatywny Maraton Taneczny Zumba - Banto F…

Opublikowano: 17.02.2018 19:09

Komentarzy: 0

ALK: Koszykarze zakończyli rundę zasadniczą

Opublikowano: 17.02.2018 18:19

Komentarzy: 0

Wymusił pierwszeństwo przejazdu. Uderzył w pr…

Opublikowano: 17.02.2018 16:00

Komentarzy: 0

Aktywne Ferie 2018 w SP 7

Opublikowano: 17.02.2018 12:58

Komentarzy: 0

Ogłoszono przetarg na realizację ważnej drogi…

Opublikowano: 16.02.2018 14:07

Komentarzy: 0

Skarżyscy strażacy ćwiczyli na rejowskim zale…

Opublikowano: 16.02.2018 12:46

Komentarzy: 1

Budżet Obywatelski w tym roku po nowemu

Opublikowano: 15.02.2018 19:54

Komentarzy: 0

Ostatnie ogłoszenia


Zobacz wszystkie >

Dodaj ogłoszenie +

Glutamina Odżywki

Ostatnio na forum