27.09.2021 Ostatnia aktualizacja 21:11, 26.09.2021

Konflikt na linii aptekarze - powiat? Poszło o nocne dyżury aptek...

Autor:
MB
Opublikowano: 29 Mar 2017
Oceń:
5 1 1 1 1 1
Kategoria:
Aktualności
Podczas jutrzejszej sesji Rady Powiatu Skarżyskiego, radni zajmą się projektem uchwały ws. odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa uchwale w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu skarżyskiego na rok 2017. Aptekarze nie chcą obowiązkowych nocnych dyżurów aptek.

Na początku marca do Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej właściciele większości skarżyskich aptek wystąpili z wnioskami dot. wezwania Rady Powiatu Skarżyskiego do usunięcia naruszenia ich interesu prawnego - wywołanego przyjęciem uchwały NR 191/XXVI1/2016 z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu skarżyskiego na rok 2017, poprzez uchylenie przedmiotowej uchwały.

O co chodzi? Zgodnie z art. 94 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo Farmaceutyczne, Rada Powiatu w drodze uchwały określa rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na danym terenie dostosowany do potrzeb ludności. Według aptekarzy z treści art. 94 ustawy Prawo farmaceutyczne nie wynikają żadne możliwości, ani obowiązki Rady Powiatu, do kształtowania rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych. Według nich rozkład ten ma być dostosowany do potrzeb ludności, a zatem organ administracji zobowiązany jest potrzeby te zbadać i uwzględnić.

Aptekarze uważają również, że przy określaniu wyboru miejscowości w powiecie skarżyskim, w której pełnione będą dyżury nocne sugerowano się zaistnieniem nadzwyczajnej i trudnej do przewidzenia potrzeby podania leku - ale stany nadzwyczajne (których nie da się przewidzieć) ich zdaniem nie dają prawa do dowolności w określaniu rozkładu godzin pracy aptek w nocy, niedziele, święta i inne dni wolne od pracy. Stan nadzwyczajny to w ocenie aptekarzy sytuacja, w której zagrożone jest zdrowie lub życie pacjenta. Zagrożenie życia nie uzasadnia wydłużenia czasu pracy aptek, ponieważ osoba, której życie jest zagrożone udaje się do szpitalnego oddziału ratunkowego, a nie do apteki.

Aptekarze w swoim piśmie odnieśli się również do treści uzasadnienia wspomnianej wcześniej uchwały, w której czytamy, że w gestii właściciela apteki leży takie zorganizowanie jej pracy, aby bez względu na okoliczności zrealizować wskazany w ustawie i ustalony godzinowo w uchwale Rady Powiatu obowiązek otwarcia apteki. Aptekarze nie zgadzają się z taką interpretacją przepisów - podnoszą, że właściciele aptek nie mogą ryzykować wykonania uchwały kosztem naruszania ustalonego Kodeksem Pracy czasu pracy. Aptekarze uważają, że  to właściciel (uwzględniając kadrowe możliwości pełnienia dyżurów przez aptekę) w sposób odpowiedzialny powinien podejmować  decyzję o tym, czyjego apteka będzie pełniła dyżury.

Aptekarze podnoszą, że koszty ponoszone przez właścicieli aptek na prowadzenie dyżuru są bardzo wysokie - w piśmie skierowanym do Rady Powiatu Skarżyskiego pytają, dlaczego zmusza się ich do prowadzenia działalności gospodarczej w sposób przynoszący straty. Powołują się przy tym na - w ich ocenie - fakt naruszania przez wspomnianą wcześniej uchwałę m.in. konstytucyjnego prawa własności i prawa do prowadzenia działalności gospodarczej. 
 
W ocenie aptekarzy dla zabezpieczenia potrzeb mieszkańców powiatu wystarczy, aby skarżyskie apteki były czynne do godz. 21:00 (i zapowiadają rezygnację z pełnienia nocnych dyżurów od 01 kwietnia).

Co na to powiat? Rada Powiatu Skarżyskiego zajmie się jutro projektem uchwały ws. w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa. W uzasadnieniu do projektu ww. uchwały znajdujemy odpowiedzi na pytania i tezy przedstawione przez aptekarzy.

W uzasadnieniu projektu uchwały czytamy m.in.: "Odnosząc się do zarzutów wezwania do usunięcia naruszenia prawa Rada Powiatu Skarżyskiego wyjaśnia na wstępie, iż przystępując do prac nad projektem uchwały, Zarząd Powiatu Skarżyskiego dokonał ustalenia stanu faktycznego istniejącego na terenie powiatu, to jest ustalenie godzin, w jakich dotąd otwarte były apteki ogólnodostępne. Dokonując wyboru miejscowości w powiecie skarżyskim, w której pełnione będą dyżury aptek, kierowano się możliwościami zapewnienia jak najlepszego i najszybszego skorzystania z usług farmaceutycznych wówczas, gdy nie obowiązuje powszedni czas pracy aptek, a zaistnieje nadzwyczajna, trudna do przewidzenia potrzeba podania leku. Ustalono, że najlepiej warunki te spełnia m. Skarżysko-Kamienna. Przed podjęciem przedmiotowej uchwały zasięgnięto opinii Wójta Gminy Bliżyn, Łączna, Skarżysko Kościelne, oraz Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów i Prezydenta m. Skarżyska-Kamiennej oraz Kieleckiej Okręgowej Izby Aptekarskiej, przesyłając im projekt uchwały (tożsamy z treścią uchwały podjętej w dniu 28 listopada 2016r.). Opinie tak organów wykonawczych gmin, jak i Rady Aptekarskiej były aprobujące projekt w przedstawionej treści , nie kwestionowano zapisów uchwały."

Ww wspomnianym wcześniej uzasadnieniu przytaczane jest również uzasadnienie wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego dnia 9 listopada 201 Ir., II GSK 1136/10 , w którym zawarto pogląd, że (...) uchwala rady podjęta w trybie art. 94 ust.2 ustawy-Prawo farmaceutyczne, jest adresowania do podmiotu prowadzącego aptekę. To podmiot prowadzący aptekę powinien tak organizować jej funkcjonowanie, aby spełniać wymagania określone w rozdziale 7 ustawy (...) Przywołane przez skarżących trudności w zapewnieniu fachowej kadry i organizowaniu bezpiecznej pracy apteki podczas dyżuru w dniach wyznaczonych przedmiotową uchwałą Rady nie zasługują na uwzględnienie.

Strona powiatowa przyznaje przy tym, że uchwała Rady Powiatu Skarżyskiego objęta wezwaniem stanowi akt prawa miejscowego ograniczający ze swojej istoty swobodę prowadzenia działalności gospodarczej,ale został on wydany na podstawie ustawy Prawo farmaceutyczne (art. 94 ust. 2) i mieścił się w jej granicach.

Rada Powiatu Skarżyskiego stwierdza, że posiadała (i posiada) legitymację do ustalania (narzucania) aptekom ogólnodostępnym rozkładu czasu pracy w warunkach zwykłych oraz w sytuacjach nadzwyczajnych, przy czym rozkład ten winien być dostosowany do potrzeb ludności i zapewnić dostępność również w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy. Ustawodawca położył bowiem nacisk nie na interes osób prowadzących apteki, lecz na interes ludności, poprzez zapis „dostosowany do potrzeb ludności", "zapewnić dostępność świadczeń". Natomiast to, czy i w jakim zakresie możliwość ta będzie wykorzystana nie może mieć istotnego znaczenia. Rada Powiatu Skarżyskiego ustalając rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu skarżyskiego w normalnych codziennych warunkach kierowała się przede wszystkim koniecznością dostosowania pracy aptek do potrzeb ludności, zaś ustalając rozkład godzin pracy aptek w porze nocnej i w inne dni wolne od pracy dodatkowo zapewnieniem dostępności usług farmaceutycznych przez cały czas i potrzebą stworzenia możliwości najszybszego i najszybszego skorzystania z niezbędnej pomocy farmaceutycznej, gdy nie obowiązuje powszedni czas pracy aptek ogólnodostępnych.

O tym, czy projekt uchwały ws. odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa zostanie przyjęty przez Radę Powiatu Skarżyskiego dowiemy się jutro. 

Powiat dysponuje już planem dyżurów nocnych aptek na kwiecień. Nie wiadomo, jednak jak na ewentualne przyjęcie uchwały o odmowie uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa przez Radę Powiatu Skarżyskiego zareagują aptekarze i czy zrealizują zapowiedzi ograniczenia funkcjonowania ich aptek do godz. 21:00...
Komentarze

-4Grażyna2017-03-31 14:19#13
Robimy z mężem remont mieszkania i koło 3 nad ranem brakło nam gładzi szpachlowej. Objeździliśmy całe Skarżysko i żaden sklep budowlany nie dyżurował !! To skandal !!! Powiat powinien natychmiast ustalić harmonogram dyżurów tych sklepów, by zaspokoić potrzeby mieszkańców także w nocy !!!
Cytuj
+10lewatywa2017-03-30 16:39#12
W całym kraju takie nocne dyżury są normą, oczywiście tylko w Skarżysku się nie da. W Starachowicach jakoś nie narzekają. W naszej metropoli są jak zwykle tylko malkontenci od narzekania.Jak dawniej apteka pewnej pani w Hermesie miała monopol na wszystkie nocki i doliczano do paragonu 3 zety, to było cacy. Teraz ta pani robi szum o ucisk aptekarzy bo konkurencja trochę stała się niewygodna.
Cytuj
+4Olgusia2017-03-30 11:22#11
Może ktoś określi wreszcie czym jest apteka - jeśli chodzi płacenie podatków to jest przedsiębiorstwem HANDLOWYM a o obowiązki wymagania są jak w PLACÓWCE MEDYCZNEJ !!!
Cytuj
+7kilimek2017-03-30 10:41#10
Zgodnie z prawem na dyżurze nocnym powinien być mgr farmacji ( nie technik), proszę mi pokazać kiedy w millennium na dyżurach nocnych byli mgr? - odpowiedź- chyba nigdy. Jeśli apteki zatrudniają mgr tylko na papierze by mieli w razie kontroli kierownika, to o czym my mówimy? Apteka, która by docelowo pełniła stałe nocne dyżury? przy założeniu 2 mgr na dyżurze, zachowaniu doby pracowniczej zgodnie z kodeksem pracy i wynagrodzeniu, za które osoby te podejmą prace... żadna działalność gospodarcza nie wytrzyma tego finansowo na dłuższą metę. A co do aptek w S-ku... co najmniej jedna powinna mieć stałą ochronę po tym kiedy w sobotę jeden ze zniecierpliwionych zaczął straszyć nożem całą aptekę, że on to nie będzie stał w kolejce...
Cytuj
-9spawiedliwy2017-03-30 10:08#9
A dlaczego powiat nie opłaci aptekom kosztów dyżurów nocnych?...jak wymagają to niech zapłacą!!!
Cytuj
-8Pierwsza2017-03-30 09:35#8
Tylko nikt nie patrzy na to ze przez lata pełniąc dyżur nocny rzeczami jakie się sprzedaja to prezerwatywy żele intymne i leki przeciwbólowe i co jak przepisza na pogotowiu antybiotyk to wezmiesz go o 3w nocy czy rano by go brać co 12 godzin...a jak nie będzie jakiegoś leku to co zrobić i tak do rana trzeba czekac zastanówcie bo nikt nie płaci nam za czatowanie całą noc bo może ktoś się zjawi..
Cytuj
+5Och-ziuta2017-03-30 08:52#7
Cytuję Hartman:
A jakie inne rozwiązanie Zniesmaczona pani proponuje?
O ile rozumiem że jedna firma nie chce stale pełnić dyżurów nocnych i świątecznych, to przymusowa rotacja wydaje się jedynym rozwiązaniem. Aptekarze w swoim piśmie nie uwzględnili (prawdopodobnie celowo) wszystkich aspektów zagrożenia zdrowia. "Zapomnieli" o sytuacji gdy chory zgłasza się Ambulatorium NPL gdzie lekarz wypisuje receptę na lek. Podobna sytuacja jest gdy do chorego przyjeżdża zespół wyjazdowy NPL i jest wystawiana recepta. Tak więc na SOR z godnie z nazwą tylko przypadki zagrożenia ŻYCIA a część pozostałych przypadków zagrożenia zdrowia do zaopatrzenia aptecznego. I tak jak już napisali inni apteka to nie zwykły handel i trzeba się liczyć z potrzebami społeczeństwa a nie to na manhattan handel uprawiać

.
Wydaje się, że niezłym rozwiązaniem byłaby apteka przy (w) powiatowym szpitalu czynna całodobowo ... również w niedziele i święta, tak jak "czynny" jest sam szpital. Rada powiatu mogłaby narzucić swojej jednostce realizację zadań aptekarskich, a i ludzie by nie jeździli po mieście w poszukiwaniu dyżurującej apteki, bo wiedzieliby, ze ta przy szpitalu jest zawsze czynna.
Cytuj
+13Paweł s2017-03-30 08:03#6
Proszę o podanie aptek, które odmawiają nocnych dyżurów to ja u nich już leków nie kupie.
Cytuj
+11promocja2017-03-30 07:43#5
Rotacja aptek jest idiotyczna, wbrew pozorom powiat nie jest wcale taki mały, informajci zazwyczaj brak, zostaje szukanie otwartej apteki.
A nie można prościej tego zrobić?
Poprosić wszystkich aptekarzy na zebranie i znaleźć aptekę X, która zobowiąże się do stałych dyżurów całodobowych jak kiedyś Millenium - w zamian za to, pozostali dorzucą się finanasowo do wpólnego woreczka, zwracając część kosztów - swój udział.
Skoro jest ustawowowy obowiązek to każdy płaci nocki tak samo . Więc bez róznicy z którego konta to idzie dla któego pracownika. Pozostali aptekarze otrzymają spokój, a mieszkańcy stały punkt apteczny otwarty 24 h / dobę. Czy to takie trudne? ;-)
Cytuj
+23Hartman2017-03-30 00:01#4
A jakie inne rozwiązanie Zniesmaczona pani proponuje?
O ile rozumiem że jedna firma nie chce stale pełnić dyżurów nocnych i świątecznych, to przymusowa rotacja wydaje się jedynym rozwiązaniem. Aptekarze w swoim piśmie nie uwzględnili (prawdopodobnie celowo) wszystkich aspektów zagrożenia zdrowia. "Zapomnieli" o sytuacji gdy chory zgłasza się Ambulatorium NPL gdzie lekarz wypisuje receptę na lek. Podobna sytuacja jest gdy do chorego przyjeżdża zespół wyjazdowy NPL i jest wystawiana recepta. Tak więc na SOR z godnie z nazwą tylko przypadki zagrożenia ŻYCIA a część pozostałych przypadków zagrożenia zdrowia do zaopatrzenia aptecznego. I tak jak już napisali inni apteka to nie zwykły handel i trzeba się liczyć z potrzebami społeczeństwa a nie to na manhattan handel uprawiać
Cytuj

Dodaj komentarz

Aby dodawać komentarze wypełnij poniższy formularz. Gdy komentujesz jako gość (bez zakładania konta w naszym portalu) Twój komentarz zostanie opublikowany po akceptacji moderatora. Komentarze zarejestrowanych użytkowników (możesz zarejestrować się TUTAJ) publikowane są automatycznie.

Kod antyspamowy


Odśwież

Ostatnio opublikowane

"Z kijkami po powiecie skarżyskim”- udan…

Opublikowano: 26.09.2021 16:03

Komentarzy: 0

„Wędruj drogą jasną i prostą”. Premiera piose…

Opublikowano: 26.09.2021 10:25

Komentarzy: 0

Marsz Różowej Wstążeczki - rozstrzygnięcie ko…

Opublikowano: 24.09.2021 10:46

Komentarzy: 0

Świętokrzyski Kongres Organizacji Pozarządowy…

Opublikowano: 24.09.2021 08:36

Komentarzy: 0

Druga odsłona XIII Memoriału im. Krzysztofa W…

Opublikowano: 23.09.2021 17:52

Komentarzy: 0

Nieudana pielęgnacja stóp

Opublikowano: 23.09.2021 12:46

Komentarzy: 0

Nietypowa interwencja skarżyskich strażaków

Opublikowano: 23.09.2021 12:00

Komentarzy: 2

"Bieg Westerplatczyków 1939" w Szko…

Opublikowano: 22.09.2021 21:34

Komentarzy: 0

7 miejsce drużyny Erbla w Ogólnopolskich Mist…

Opublikowano: 22.09.2021 20:18

Komentarzy: 0

Turniej Gier i Zabaw dla klas III szkół podst…

Opublikowano: 22.09.2021 16:18

Komentarzy: 0

Ostatnie ogłoszenia


Zobacz wszystkie >

Dodaj ogłoszenie +

________________

Praca Skarżysko

Rabato.com - Gazetki promocyjne