11.12.2018 Ostatnia aktualizacja 19:30, 10.12.2018

Regulamin portalu skarzysko24.pl

Autor:
skarzysko24.pl
Opublikowano: 11 Wrz 2008
Oceń:
4 1 1 1 1 1
Kategoria:
Redakcja
Regulamin Portalu Internetowego skarzysko24.pl

 
Niniejszy portal internetowy jest prowadzony przez Creation Point Mariusz Busiek, ul. Rzemieślnicza 5/5, 26-110 Skarżysko-Kamienna.

§ 1 Definicje regulaminowe

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
1. Administratorze – należy przez to rozumieć administratora portalu oraz administratora danych osobowych, którym jest Creation Point Mariusz Busiek,
2. Użytkowniku – należy przez to rozumieć zarejestrowaną przez Administratora osobę fizyczną korzystającą z forum lub systemu komentarzy,
3. Koncie Użytkownika – należy przez to rozumieć konto w systemie informatycznym umożliwiające dokonywanie wpisów na forum oraz komentowanie artykułów, do którego dostęp jest uzależniony od podania nazwy lub nicka Użytkownika oraz hasła,

§2 Rejestracja użytkownika

1. Dokonywanie przez Użytkownika wpisów na forum wymaga rejestracji u Administratora. Rejestracja jest wymagana również przypadku chęci dokonania wpisu publikowanego automatycznie (bez weryfikacji przez moderatora) w systemie komentarzy.
2. W celu rejestracji Użytkownik podaje Administratorowi następujące dane: pełną nazwę konta, nazwę użytkownika i adres poczty elektronicznej. Przekazanie powyższych danych jest dobrowolne, ale stanowi warunek przeprowadzenia rejestracji.
3. Po podaniu danych określonych w ust. 2 użytkownik wybiera hasło dostępu do Konta Użytkownika.
4. W celu zweryfikowania prawdziwości danych, na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika wysyłana jest wiadomość od Administratora. Odebranie wiadomości oraz zastosowanie się do zawartych w niej wskazań umożliwia aktywację Konta Użytkownika.
5. Zarejestrowanie jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu. Po zarejestrowaniu użytkownik ma prawo do dokonywania wpisów na forum oraz zamieszczania komentarzy do artykułów.

§ 3 Ochrona danych osobowych

1. Podając dane osobowe określone w § 2 Użytkownik równocześnie wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Administratora.
2. Administrator przetwarza ewentualne dane będące danymi osobowymi zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 1997 z późn. zm.) oraz ustawą z 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) w zakresie niezbędnym do udostępniania forum i systemu komentarzy.
3. Dane osobowe, o których mowa w § 2 nie są przetwarzane w celach komercyjnych.
4. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo wnoszenia o ich uzupełnienie, zmianę lub usunięcie. 
5. Zakres działań Administratora na danych osobowych udostępnionych przez Użytkownika określa szczegółowo Polityka Prywatności.

§4 Zasady korzystania z portalu. Odpowiedzialność prawna

1. Korzystanie z portalu (w tym z forum i z systemu komentarzy) jest bezpłatne.
2. Odpowiedzialność prawną za treści umieszczone przez Użytkownika na forum lub w komentarzach ponosi wyłącznie Użytkownik.
3. Treści lub inne materiały umieszczane przez Użytkownika na forum lub w komentarzach nie mogą:

1) Naruszać powszechnie obowiązujących norm prawnych,
2) Godzić w dobra osobiste,
3) Naruszać praw autorskich bądź innych praw na dobrach niematerialnych,
4) Naruszać zasad współżycia społecznego bądź dobrych obyczajów,
5) Stanowić bezpośredniej lub ukrytej formy reklamy lub promocji produktów bądź usług.

4. Administrator nie ma obowiązku sprawdzania treści lub innych materiałów umieszczonych przez Użytkownika na forum lub w komentarzach, jednak ma prawo zastosowania środków regulaminowych w przypadku, gdy poweźmie informację o niezgodności tych materiałów lub treści z ust. 3.
5. W przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień § 2 ust. 3 lub § 4 ust. 3 Regulaminu, Administrator ma prawo:

1) tymczasowo lub definitywnie usunąć treści lub inne materiały umieszczone przez Użytkownika na forum lub w komentarzach,
2) zablokować Konto Użytkownika do czasu wyjaśnienia sprawy,
3) zablokować Konto Użytkownika na czas nieokreślony,
4) skasować Konto Użytkownika.


w zależności od charakteru, rozmiaru i stopnia naruszenia obowiązujących przepisów prawa lub Regulaminu.

6. Administrator ma prawo zobowiązać Użytkownika do udzielenia wyjaśnień w przypadku uzasadnionego przypuszczenia, że nastąpiło naruszenie Regulaminu. W przypadku nieudzielenia wyjaśnień Administrator może zastosować środki regulaminowe (ust. 5).
7. Użytkownik ma prawo w każdej chwili zlikwidować Konto Użytkownika.
8. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych lub przerwę w działalności portalu z przyczyn technicznych, informatycznych lub z powodu działania siły wyższej.
9. Informacje i komunikaty dla Użytkowników będą publikowane na stronie www.skarzysko24.pl. Użytkownik zobowiązuje się do bieżącego zapoznawania się z powyższymi informacjami.
10. Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
11. Korzystanie z materiałów umieszczonych na portalu (w tym forum i w systemie komentarzy) przez Użytkowników oraz przez osoby niezarejestrowane jest dopuszczalne wyłącznie w zakresie i na warunkach określonych ustawą z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 r. Nr 24 poz. 83 z późn. zm.), w szczególności z zachowaniem art. 25, 34 i 35 ustawy. Prawa do materiałów umieszczonych na portalu poza systemem komentarzy i forum ma Administrator, chyba, że z ich treści lub kontekstu wynika co innego.
 
§ 5 Postępowanie reklamacyjne

1. Użytkownik ma prawo złożyć reklamację dotyczącą podjętej wobec niego decyzji albo innych kwestii związanych z prowadzeniem forum lub systemu komentarzy.
2. Każda osoba korzystająca z portalu ma prawo złożyć reklamację, jeżeli uzna, że materiały umieszczone na portalu nie spełniają warunków określonych w § 4 ust. 3.
3. Reklamacje składa się do Administratora za pośrednictwem poczty elektronicznej (§ 4 ust. 10).
4. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko wnioskodawcy oraz szczegółowe uzasadnienie.
5. Administrator rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
6. Administrator ma prawo wystąpić do wnioskodawcy o wyjaśnienia lub podanie dodatkowych informacji, jeżeli są one niezbędne do identyfikacji autora reklamacji albo zweryfikowania jej zasadności. W takim przypadku termin określony w ust. 5 biegnie od dnia ich przekazania przez wnioskodawcę.

§ 6 Postanowienia końcowe

1. Niniejsza wersja Regulaminu (4) wchodzi w życie z dniem 17.05.2018.
2. Administrator ma prawo zmiany Regulaminu. Zmiany wchodzą w terminie 7 dni od ich opublikowania zgodnie z §4 ust.9.
3. W sprawach nienormowanych w Regulaminie stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa.


Ostatnio opublikowane

95 lat temu...: Nadanie praw miejskich Kamien…

Opublikowano: 10.12.2018 19:00

Komentarzy: 0

Szkoła Podstawowa nr 7 mistrzem Skarżyska w m…

Opublikowano: 10.12.2018 18:53

Komentarzy: 0

Zespół Szkół Ekonomicznych z patronatem UJK

Opublikowano: 10.12.2018 15:09

Komentarzy: 0

Pijana urodziła nietrzeźwe dziecko

Opublikowano: 10.12.2018 10:24

Komentarzy: 2

Mikołajki w szkółce piłkarskiej Cicha Sława e…

Opublikowano: 09.12.2018 23:55

Komentarzy: 0

Ruszyła XI edycja HALPN

Opublikowano: 09.12.2018 18:31

Komentarzy: 0

Poznaliśmy laureatów 46. Ogólnopolskiego Turn…

Opublikowano: 09.12.2018 14:28

Komentarzy: 2

Koncert zespołu Ted Nemeth w Semaforze

Opublikowano: 09.12.2018 09:58

Komentarzy: 0

"Mikołaj jest siatkarką" - Mikołajk…

Opublikowano: 08.12.2018 19:38

Komentarzy: 0

Finał "Szlachetnej Paczki" w Skarży…

Opublikowano: 08.12.2018 19:11

Komentarzy: 1

Ostatnie ogłoszenia


Zobacz wszystkie >

Dodaj ogłoszenie +

Opinie w GoWork.pl

Ostatnio na forum